Industrial: comprèn les activitats manufacturades i de transformació, i tots aquelles que per a les seves especials característiques puguin ocasionar perill, molèstia o incomoditat a les persones o veïns.
S’estableix la següent diferenciació:

  • Indústria tipus I: aquelles indústries que no produeixin efectes molestos sobre l'entorn (no fan soroll...) i per tant es poden emplaçar amb contigüitat amb l’habitatge.
  • Indústria tipus II: comprèn en general la petita i mitjana indústria.
  • Indústria tipus III:comprèn aquelles indústries que per a les seves característiques no poden instal·lar-se amb contigüitat amb altres activitats.

Comercial: comprèn els locals oberts al públic, destinats a la venda o prestacions de serveis (botigues, galeries comercials, centres comercials, etc...).
S’estableix la següent classificació:

  • Petit comerç: venda o prestació de serveis al detall en un local inferior als 600 m² construïts.
  • Mitjà comerç: venda o prestació de serveis en detall i/o a l'engròs en un local entre 600 m² i 3.000m² construïts, amb una superfície destinada a la venda inferior a 2.500m².
  • Gran comerç: venda o prestació de serveis en detall i/o a l'engròs en un local més gran de 3.000m² construïts i amb una superfície destinada a la venda superior a 2.500m².

Oficines i serveis:comprèn les activitats administratives o burocràtiques i de gestió privada.

Magatzems: comprèn els locals destinats a dipòsit de mercaderies.

Hoteler: el destinat a l'allotjament temporal de persones amb les modalitats diferents permeses a la legislació sectorial corresponent.

Restauració: comprèn els locals i establiments del sector de la restauració .Per exemple: restaurants, bars, cafeteries, gelateries, granges i similars. En el supòsit que aquests locals vagin associats a música estaran adscrits a l'ús recreatiu.

Recreatiu: comprèn els serveis relacionats amb les manifestacions comunitàries de l'oci i de l'espectacle, que poden generar molèsties tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment. Per exemple discoteques, bars-musicals, pubs, wiskeries, sales de festes, bingos, salons recreatius, esportius, i similars.
 

Educatiu: el destinat a l'ensenyament i formació.

Sòcio-cultural: comprèn les activitats relacionades amb la cultura, la política i d'altres activitats de tipus social o religiós, no incloses en l’ús educatiu.

Esportiu: comprèn les activitats relacionades amb la pràctica i formació de l'educació física i l'esport en general.

Sanitari: és el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Per exemple: hospitals, sanatoris, clíniques, centres d'assistència primària, dispensaris i similars. També les clíniques veterinàries i establiments similars.

Assistencial: comprèn les activitats destinades a l'assistència i cobertura de les necessitats de la població i que en general no estan incloses en els altres usos. Per exemple: els centres geriàtrics, els centres de serveis assistencials (drogodependència, atenció al menor), els centres d'acollida, i similars.