Notices

Mataró, 30 November 2017

Ajuds i finançament estatals

Et presentem les principals convocatòries obertes d’ajuts de finançament estatal per a start-ups i pimes catalanes. Si vols obtenir més informació, pots contactar amb Yolanda Fernàndez, responsable de finançament empresarial de TecnoCampus. Email: yfernandez@tecnocampus.cat

1.       Convocatòria TORRES QUEVEDO

Objecte del finançament

Contractació de DOCTORS que participin en la realització de projectes concrets de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica previs d'activitats d'R + D addicionals respecte de les que vingui realitzant l'empresa (efecte incentivador de l'ajuda).

·         Projectes de recerca industrial: orientats a la investigació planificada o els estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis o permeten millorar considerablement els ja existents.

·         Projectes de desenvolupament experimental: orientats a l'adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats. Pot incloure també, per exemple, activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis.

·         Estudis de viabilitat: estudis destinats a l'avaluació i anàlisi del potencial d'un projecte, amb l'objectiu de donar suport al procés de presa de decisions de forma objectiva i racional descobrint els seus punts forts i febles, i les seves oportunitats i amenaces, així com determinar els recursos necessaris per fer-ho i, en última instància, les seves perspectives d'èxit.

Requisits elegibilitat

·         El candidat:

-          ha d'estar en possessió del títol de doctor en la data de presentació de la sol·licitud

-          no pot haver estat vinculat laboralment amb l'entitat entre l'1 de març 2016 i el 9 de febrer 2017, ambdós inclosos

-          no ha d'estar inclòs com a candidat a la sol·licitud de més d'una entitat

-          no posseir una relació accionarial amb l'entitat contractant o d'una altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa que suposi una capacitat de control efectiu, directe o indirecte, de l'entitat

·         La retribució anual bruta haurà de ser igual o superior a 18.000 €

·         L'entitat pot presentar un màxim de 3 sol·licituds corresponents a projectes diferents

 

Beneficiaris

·         Empreses incloses spin-off i JEIs

·         Centres tecnològics d'àmbit estatal

·         Centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal

·         Associacions empresarials

·         Parcs científics i tecnològics

 

Modalitat i quantia dels ajuts

SUBVENCIÓ de fins a 55.000 € / any

 

 

Tipus de projecte

 

 

Empreses Petites

 

 

Empreses Mitjanes

Grans empreses, centres tecnològics, Asoc. Empresarials, parcs científics

Projectes d’investigació industrial

70%

60%

50%

Projectes de desenvolupament experimental

45%

35%

25%

Estudis de viabilitat

70%

60%

50%

 

 Conceptes finançables

Cost de contractació anual (retribució bruta + quota empresarial de la Seg. Social) durant 3 anys.

Període finançable

Des de la data de resolució (o de contractació en cas que sigui posterior) per un període de 3 anys.

Cobrament de l'ajuda

Pagaments anticipats per anualitats, i no és necessària la presentació de garanties.

Termini presentació

Des de l’11 de gener a  l'1 de febrer 2018 (15:00 h)

Sol·licita més informació

2.       DOCTORATS INDUSTRIALS

Objecte del finançament

Formació de DOCTORS en empreses mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participin en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi a l'empresa, en el qual s'emmarcarà la seva tesi doctoral, per tal d'afavorir la inserció laboral d'investigadors en les empreses des dels inicis de les seves carreres professionals, contribuir a l'ocupabilitat d'aquests investigadors i promoure la incorporació de talent en el teixit productiu per elevar la competitivitat del mateix.

El projecte es pot executar en la seva totalitat a l'empresa o en col·laboració amb l'empresa i una altra entitat, pública o privada.

·         Projectes de recerca industrial: orientats a la investigació planificada, l'objecte és l'adquisició de nous coneixements que puguin resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis, o contribuir a millorar considerablement els ja existents.

·         Projectes de desenvolupament experimental: orientats a l'adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats. Es poden incloure, per exemple, altres activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos i serveis.

Requisits d'elegibilitat del candidat

·         Estar matriculat o admès en un programa de doctorat per al curs 2018/2019 en el moment de la formalització del contracte.

·         No haver estat vinculat laboralment amb l'entitat que sol·licita l'ajuda ni amb cap vinculada accionarialment amb anterioritat al 16 febrer 2017. En el cas de les empreses spin-offs i les JEIs, no és aplicable si la vinculació laboral s'ha mantingut amb una institució de R + d pública o privada sense ànim de lucre que participa en l'accionariat o en el capital de la nova empresa.

·         No comptar amb participació de capital de l'entitat que sol·licita l'ajuda.

·         No estar inclòs com a candidat a la sol·licitud de més d'una entitat.

·         No posseir títol de doctor.

·         No haver gaudit d'un ajut, per un període superior a 12 mesos, de formació predoctoral a través del desenvolupament d'una tesi doctoral (ajudes FPI, FPU, CSIC-JAE-PREDOC, FPI-INIA i PFIS).

Beneficiaris

·         Empreses

·         L'entitat beneficiària haurà de posar a disposició de l'investigador un tutor amb grau de doctor que formi part de la plantilla.

Conceptes Finançables

·         Finançament de contractes (salari brut + seguretat social).

o   El cost de contractació màxim finançable: 21.800 € / any.

o   La retribució salarial mínima: 16.422 € / any

·         Estades de R + D (despeses allotjament, manutenció i locomoció): es podran realitzar en altres entitats de R + D públiques o privades, incloent empreses estrangeres o espanyoles. L'estada no es podrà realitzar en l'entitat en la qual s'estigui tutoritzant la tesi doctoral o, en el cas de projectes en col·laboració, a l'entitat amb la qual es col·labori. Cada estada haurà de tenir una durada mínima d'un mes i màxima de tres mesos.

·         Despeses de matrícula de doctorat

 

Modalitat i quantia dels ajuts

SUBVENCIÓ

·         Cost de contractació màxim finançable: 21.800 €

 

 

 

Tipus de projecte

 

 

Empreses Petites

 

 

Empreses Mitjanes

Grans empreses, centres tecnològics, Asoc. Empresarials, parcs científics

Projecte d’investigació industrial

70%

60%

50%

Projecte de desenvolupament experimental

45%

35%

25%

 

·         Ajuda per a realització d'estades: 2.400 €

·         Ajuda per a despeses de matrícula: 1.500 €

Període finançable

Des de la data de resolució (o de contractació en cas que sigui posterior) durant un període de 4 anys.

L'obtenció del grau de doctor ha de tenir lloc, de manera general, durant les tres primeres anualitats de l'ajuda.

Cobrament de l'ajuda

Pagaments anticipats per anualitats, i no és necessària la presentació de garanties.

L'ajuda corresponent a la quarta anualitat només s'autoritzarà en cas que el contracte laboral per a aquesta anualitat tingui caràcter indefinit, prèvia presentació de justificacions corresponents.

Termini presentació

·         des de 18 de gener al 8 de febrer 2018 (15:00 hs)

Sol·licita més informació

 

 

 

 

3.       Ajuda NEOTEC (CDTI)

 

 

Objectiu del finançament
La iniciativa NEOTEC té com a objectiu la posada en marxa de nous projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia. 

La tecnologia i la innovació seran factors competitius que contribueixin a la diferenciació de l'empresa i que serveixin de base a l'estratègia i al pla de negoci a llarg termini, amb el manteniment de línies de I+D pròpies.

Beneficiaris i requisits d’elecció
Petites Empreses Espanyoles Innovadores de recent creació que compleixin les següents característiques:

·         Antiguitat inferior a 3 anys i superior a 6 mesos al moment de la sol·licitud.
No cotitzades.

·         Capital social mínim de 20.000 euros,

 

Empresa Innovadora:

·         Que pugui demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern, que desenvoluparà, en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació de l'estat de la tècnica en el seu sector i que portin implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial.

·         Que tingui unes despeses de recerca i desenvolupament que representin un mínim del 10 % del total dels seus costos d'explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l'ajuda. Si es tracta d'una empresa nova sense historial financer, aquesta condició ha de complir-se en l'exercici fiscal en curs. Aquest fet ha de ser certificat per un auditor extern.

Duració del projecte

Les actualitzacions subvencionals hauran d’iniciar-se a partir de l’1 de gener de 2018 i finalitzar el 31 de desembre de 2018 o el 31 de desembre de 2019.

Pressupost mínim

175.000€

Modalitat i quantia de les ajudes

SUBVENCIÓ

Fins el 70% del pressupost, amb un màxim de 250.000 euros.

Termini de presentació

20 de setembre de 2017,a les 12:00 hores, mitjançant signatura electrònica.

En cas d’estar interessat en aquesta línia de finançament sol·licita més informació

 

4.       Acció estratègica d’Economia i Societat Digital (AEESD)

Objecte: ajuts per projectes d’I+D en l’àmbit de les TIC

2 subprogrames:

·         Subprograma Impuls Tecnològic: adreçat al impuls de tecnologies amb baix nivell de maduresa i alt potencial de transformació del sector TIC mitjançant l’execució de projectes d’alt risc tecnològic. Adreçat a empreses constituïdes abans del 31/12/2013

 

·         Subprograma EUREKA:  projectes que hagin obtingut l’acreditació de la pertinença a algun clúster TIC de EUREKA, PENTA, EURIPIDES, ITEA3 I CELTIC-PLUS

Tipologia de projectes

Projectes d’investigació industrial i desenvolupament experimental que s’enquadrin en les següents prioritats temàtiques:

§  Indústries de futur

·         Internet de futur

·         Components i sistemes

·         Cloud Computing

·         Tractament massiu de dades

·         Supercomputació

·         Robots i sistemes autònomes

·         Ciutats intel·ligents

·         Internet de les coses

·         Fabricació aditiva (Impressió 3D)

B) Indústria connectada 4.0

c) Ciberseguretat i confiança digital

d) Salut i benestar

e) agroalimentària i gestió ambiental, eficiència energètica

f) transport i logística

g) Continguts digitals

Modalitat i quantitat

El pressupost mínim del projecte és de 200.000 euros. Les ajudes són una combinació de subvenció i préstec. La subvenció pot ser entre el 20 fins el 50% del projecte en funció del programa i la qualificació que se li doni al projecte. El préstec és a 5 anys, inclosos 2 de carència amb un interès del 0% i amb garanties exigides en funció de la qualificació en l’avaluació del projecte

5.       Ajuda Projectes PID – CDTI:

-          Tipologia del projecte: Projectes d’investigació industrial o desenvolupament experimental per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei.

-          Temàtica: Lliure. Enfocament bottom-up.

-          Nº participants: 1 (projecte individual)

-          Beneficiaris: Empreses (petites, mitjanes o grans).

-          Duració del projecte: 1-3 anys

-          Pressupost: Mínim 175K€

-          Finançament:

-          PRÉSTEC de fins al 75% del pressupost. (Interès: euríbor a 1 any, carència aprox: 3 anys, amortització: 10 anys).

-          SUBVENCIÓ (TNR): 15% (PYMEs), 10% (grans).

-          Termini presentació: Convocatòria oberta tot l’any.

Consulta aquí més informació.

 

6.       CDTI – LIC (Línia Directa Innovació)

Objecte: Línia que finança projectes d’innovació i inversió tecnològica, que poden incloure l’adquisició d’actius fixes nous, despeses de personal, materials i col·laboracions externes.

Termini: tot l’any

Més informació

7.       Enisa Jóvenes emprendedores:

Objecte:  préstecs participatius adreçats a empreses de recent constitució (vida no superior a 2 anys) creades per joves fins a 40 anys destinats a finançar les inversions necessàries del projecte en la seva fase inicial.

Data límit de sol·licituds: oberta tot l’any.

Més informació

8.       Enisa Emprendedores:

Objecte: préstecs participatius adreçats a empreses de recent constitució, promogudes per emprenedors, sense límits d’edat, destinats a finançar les inversions necessàries del projecte en la seva fase inicial

Data límit de sol·licituds: oberta tot l’any

Més informació

9.       Enisa Competitividad:

Objecte: préstecs participatius adreçats a empreses rendibles enfocats al creixement mitjançant (1) la millora competitiva de sistemes productius i/o canvi de model productiu; (2) expansió mitjançant l’ampliació de la capacitat productiva, avenços tecnològics, augment de productes/serveis, diversificació de mercats...

Data límit de sol·licituds: oberta tot l’any.

Més informació