• Inicio
 • Ajudes a la iniciativa Indústria Connectada 4.0

Notícies

Mataró, 08 Abril 2019

Ajudes a la iniciativa Indústria Connectada 4.0

S'obre el termini per a poder presentar sol·licituds a la convocatòria de concessió de suport financer a projectes d'I+D+I en l'àmbit de la indústria connectada 4.0. per a 2019.

La convocatòria compta amb un pressupost total de 50 milions d'euros en préstecs reemborsables.
Considerem que pot ser interessant per a aquelles empreses que emmarcades en la indústria manufacturera i també per a aquelles empreses que es dediquen a activitats connectades amb la indústria 4.0 i que poden col·laborar en aquests projectes objecte d'ajuda.

Objectiu:

Desenvolupament i implementació dels habilitadors digitals inclosos en l'Estratègia de la Indústria Connectada 4.0 en empreses industrials manufactureres.

Beneficiaris:

Societats que no formin part del sector públic i desenvolupen o desenvoluparan una activitat industrial productiva (secció C – Divisions 10 a 32 de CNAE 2009) i ha desenvolupat aquestes activitats almenys durant un període de tres anys.

Tipus de projectes:

Es finança projectes que justifiquin la millora de la capacitat productiva a través de la tecnologia i poden ser dels següents tipus:

 • Projectes de recerca industrial
 • Projectes de desenvolupament experimental
 • Projectes d'innovació en matèria d'organització
 • Projectes d'innovació en matèria de processos
   

Prioritats temàtiques:

Els projectes han d'estar destinats a aplicar-se en la indústria manufacturera i hauran d'adaptar-se almenys a alguna de les 5 prioritats temàtiques següents:

1. Solucions de negoci i plataformes col·laboratives orientats a:
1.1. Aplicacions innovadores de gestió, que processin i donin ús a la informació obtinguda de les activitats de la cadena de producció i subministrament, comercials, de forma conjunta en tota o la major part de la cadena de valor del sol·licitant.
1.2. Solucions de negoci interempresa utilitzant sistemes o elements, físic, virtuals o ciberfisics, que permetin la interacció entre l'empresa sol·licitant amb un ecosistema determinat ja establert (empreses, clients, proveïdors i centres de recerca).
2. Tractament massiu de dades.
3. Fabricació additiva:
3.1. Nou programari de modelatge o simulació 3D.
3.2. Recerca, desenvolupament o implementació de nous processos d'impressió 3D que responguin a nous reptes.
3.3. Recerca, desenvolupament o implementació de nous materials i tintes.
3.4. Desenvolupament o implementació de metodologies per a la caracterització i/o certificació de la traçabilitat dels processos de fabricació additiva, que permetin l'homologació equivalent a processos de fabricació convencionals.
4. Robòtica avançada.
5. Sensors i sistemes embeguts.

Conceptes de despesa finançable:

 • Despeses de personal
 • Costos d'instrumental i material inventariable
 • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i palesos adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència. S'inclouen també aquí col·laboracions externes i despeses ocasionades per la prestació de serveis TIC, consultoria per al disseny o redissenyo de productes o serveis derivats del projecte per part de tercers. No obstant això, no s'inclouen despeses de consultoria per a la gestió i tramitació de l'ajuda.
 • Despeses generals suplementàries.
   

Característiques de les ajudes:

1. Té efecte incentivador
2. Pressupost mínim finançable: 100.000 euros
3. L'import del préstec a concedir no podrà superar en 5 vegades els fons propis del sol·licitant.
4. Es finança el 80% del pressupost proposat per a l'empresa.
5. El termini d'amortització del préstecs serà de 10 anys amb 3 de manca amb un tipus d'interès del 0%.
6. S'exigirà abans de la resolució definitiva de concessió la presentació de resguard de constitució de garantia davant la Caixa General de Dipòsits.
7. El mètode d'amortització seguirà el següent sistema: Les quotes d'amortització de principal seran anuals i d'igual quantia, i hauran de satisfer-se una vegada finalitzat el termini de manca. 


Període de sol·licitud: Des d'avui 5 d'abril fins al 8 de maig de 2019


Termini d'execució: fins a juny de 2021

Enviament de sol·licituds: http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Solicitudes/Paginas/Solicitudes.aspx